2 1 Em i tokim mi, "Pikinini bilong man, sanap long lek bilong yu na mi bai toktok wantaim yu." 2 Olsem na taim em toktok long mi, Spirit bilong Papa God i kam insait long mi na sanapim mi long lek na mi harim God i toktok long mi. 3 God i tokim mi olsem, "Pikinini bilong man, mi salim yu i go long ol manmeri bilong Israel, long kantri i save givim baksait olsem ol i givim baksait long mi wankain olsem ol na tumbuna bilong ol wantaim i givim baksait na wokim sin long mi inap long nao! 4 Pes na bel bilong pikinini bilong ol i stap wankain na strong olsem na mi salim yu i go long ol na bai yu tokim ol olsem, ' Dispela em wonem Bikpela God Yawe i tok.' 5 Maski ol i harim o ol i no harim. Ol i olsem haus bilong givim baksait tasol ol bai i save olsem wokman bilong Bikpela God i stap namel long ol. 6 Yu pikinini bilong man, noken pret long ol o pret long ol tok bilong ol. Noken pret, maski yu i stap long ples nogut na ples i gat planti bus we spaida i gat poisin i stap. Noken pret long tok bilong ol o pes bilong ol, ol i olsem haus bilong givim baksait. 7 Tasol yu bai i tokim tok bilong mi long ol, maski ol i harim o ol i no harim, long wonem ol i givim baksait long mi moa yet. 8 Tasol yu, pikinini bilong man, harim wanem tok mi bai tokim yu. Noken givim baksait olsem dispela haus i givim baksait. Opim maus bilong yu na kaikai wanem mi laik long givim long yu!" 9 Na mi lukluk i stap na wanpela han i kam long mi, insait long han bilong em i gat wanpela skrol buk ol i rait pinis long em. 10 Em i opim dispela skrol buk long pes bilong mi, ol i raitim tok bilong hevi, krai na wari i stap long tupela hap long pes na long baksait.