Capítulo 3

1 Ch'un beyame smantalik te muk'uk at'eletike,te ch'unbil awu'un te mantaliletik,ya xju' ya jpas te lek'il ajt'elile. 2 Na'ame te malekuk ya sboltesbey sk'oplal te mach'a ma smulan jach' k'ope,ma me xwak' ta ilel te ja'nax ya pas te awu'une ja' me lek te pek'el ya wak'aba ta stojol te yantike 3 Te jo'otike jichotik ta neelal uuk ma na'tik k'inal ma ch'untik mantal.Jowejemotik sok mosoinbilotik yu'un te bila ya smulan te jbak'etaltike.Ja' la pastik bayal ta ch'ab mulil bik'tal-ot'anotik.Jex ot'anotik,labantawanejotik. 4 Te Diose la yak' ta ilel te k'uxul yot'ane sok kotaywanej k'uuntik ta swenta te ants-winiketik, 5 ma ta swentauk kat'eltik te la skoltayotike,ta swentanax xk'uxul yot'an te kolotik yu'une, la kich'tik atintesel cha'ayinemotik-xan la kich'tik yach'il kuxlejal ta swenta te ch'ul Espiritue. 6 Dios la yak' bayal yutsilal ta swenta te Espiritu Santo la tatik koleltik la skuenta Jesucristo. 7 Ja'ta swenta te lajtatik koltayel yu'un jich k'ot ta wentatik te kuxlejal sbatel k'inal 8 Smelelil in k'op to junuk me awot'an ta yalbel sk'oplal ta spisil,yu'un te yantike ta swenta Dios ya me yat'elinik spasel te bila lek ta pasele la yak' ta nael lekil at'eliletik ta stojol te ants-winiketik. 9 Ijk'itaya jilel te jontol jach k'opate ma lek te me ya jwa'an te jneel meel-tatile;sok te jowil tsaltomba k'op ta swenta mantaliletik.Te ma'yuk swentail ta spisil. 11 Ik'itaya te xat-tomba te ay ta ajtojolike,ay komel ta jun ta chebuelta, 10 te me jowejem te k'op ta a jtolole ja'nix mulil jachu'kojaba k'oem. 12 Te k'alal jo'on ya tikunatbeel ta Artemas o ta Tiquico teme k'oate talan me ta ora ta jtojol ta bay lum Nicópolis,banti jnopoj ya xk'ax ku'un te yorail sikil k'inal. 13 Abeyame yipal sok tikunabel te zenas,te sno'poj te lek te leye sok u'uk te Apolose,jich yu'un mayuk bila falta ja wayika. 14 Te mach'a junax ayotik soke ak'a me snopik spasel te bila leke.Ya me xk'uxtayik te mach'atik ay yo'bolil sbaik swenta yu'un ma tojoluk kuxul k'inal. 15 Spsisil te mach'atik juineje ya stikunbat' spatibal awo'tan.Sok ak'bon spatjibal yot'an te mach'atik k'uxotik ta yot'anik ta swenta xch'uunjel yot'anik.Ich'aik te spatibal ot'anil ta spisilik.