Capítulo 2

1 Te ja'ate jich me xk'opojut bit'il la awich albel ta kwenta te lekil k'op. 2 Te anciaoetike ya me sk'an ya sna stsajtebel sbu, lekik,ay yutsil yot'anik, jun yot'anik ta xch'unjel yut'anik, ay sk'uxul yot'anik sok ya me xkuch yu'unik. 3 Te metiketik ancianotik ya me sk'anik te lek ayike ma letomba k'ojok, ma ma ja'uk uninbil yot'anik yu'un te yakubek. Ya me sk'an yuk'ik ilel te bina leke. 4 Ya me sk'an ya yich nojp'tesel te ch'iel ants-tik ayuk lamalukme x-kuxul yot'anik ta stojol te smajmlale sok te yaltakej. 5 Ya me sk'an ya yich'ik nojp'tesel te k'un ot'anile, te sakubenik te yot'anike, lekuk' me yaj wal naj, yakuk me yich ta muk' te smamlalej. Teanstike ya me sk'an ya spasik spisil in to jich me ma yich bol k'optayel a te sk'op te Diose. 6 Ja nix me jich' uuk, ya kuk me ja muk' tej beyik yot'anik te ch'iel winiketike te lamaluk yot'anike. 7 Ta spisil in to ak'amaba ta ilel te beluk lek ta pasele; sok te k'alal ya ja wak'ik ilele, ak'ame ilel te jun ay te awot'an, te ay skoptal ta awot'an. K'opojan ta. 8 Ch'ajp' k'op te lek ta pasele sok te a yich contrainele, ta skuenta yu'un mayuk mach'a ya sk'ome jich me ya x-akot ta k'exlal, ja yu'un ma me ayok beluk ma lek ta alel k'oplaltik yu'une. 9 Te mosoiletike ya me sk'an ya ch'uunik te ajwaliletik yu'un spisil in to. Ya me sk'an ya slek' tejsbey yot'an jich' ma me ya yaiy keraj soik. 10 Ja'ik ma me sk'an ya x-elk'ajik, ta Pisil ora ya me sk'an yak'ik ilel spisil te ch'unjel ot'anil, jich ta spisil ta chajp ya me yak'bey nijech'imul te beluk ya kak' tik' ta nopelej ta sk'uenta te Dios koltaywanej ku'untike. 11 Te x-k'uxul yotan te Diose chiknajemix ta spisil ants-winiketic. 12 Ja ya snoj besotik yu'un te bi't'it ya sk'an ya, xjil te beluk amen ta pasele sok te bila mulambisba at balumilal. Ya snojbesotik ta kuxinel te manchuk xjelaulotike, belul toj ta pasel, sok ya sk'an te spisil ora ay kot'antik te Dios ja in k'aal ayotik ta. 13 Te k'alax yakotik te bayal yutsilal, ja te ya xchikna tel sok te muk'ul Dios sok te koltaywanej ku'untik ja te Jesucristo. 14 Te Jesuse ya la yak' sba ta lajel ta tojoltik yu'un ya me kak' batik' ta k'axerato xan ta stojol yu'un la smanotikix ta stojol beluk ma ba leke sok te ya ch'ultesotike yu'un nix ku'untik jich te ants-winiket ik te macha ya sk'an spasik te lek'il at'elile. 15 K'opajan sok tulan me x-awal ja'ito, tojtesame sok spisil tulan mantalil. Ma me ayuk mach'n ya sp'ajat ta yot'an.