Capítulo 1

1 Pablo,abat yu'un te Diose sok alwanej yu'un te Jesucristo,jich bit'il ta swenta ch'uunkel ot'anil yu'un te slum te Diose te tsabile soy te smelil te bek na'ojtik te ja' parejo k'oem sok te lek ta ich'el ta muk' te Diose, 2 sok te smuk'kul kinal kaytik yu'un te kuxinel sbat'el k'inal,ta swenta te Dios te ma yal lotil k'ope,te ja' la yal ta sneelal te k'alal chik naj te balumilale. 3 La slebey sk'alel,te bi ora la sk'an te ya yak' nael stojol te sk'ope ta swenta te jo'on la yik'on yu'un ya kich'bel te k'ope.Te jo'one ya sk'an pas ta swenta te smantal te Dios te ja' koltaywanej ku'untik. 4 Te Tito,te ja' smelelil alnich'an ku'une yu'un te junax xch'uunjel kot'an soke.Te yut'sil yot'an sok te lamal kinal yu'un te Diose te ja' tatil sok te Cristo Jesús te ja' koltaywanej ku'untik ayuk ta atojolik. 5 Ja yu'un te la kik'teyat ta creta,yu'un te ya a chap'an te bek ma lek' chap'anbile sok te bek ma ts'aktesbile sok te sbiilik te ancianoetike ta jujun lum jich bit'il te la kak'bat ja' wile. 6 Tul anciono ya me sk'an te lek' yat'ele,tuluk me yinam,te alnixnab yu'un tojikme,te manch'uk yich'ik kuch'inel ta beluk ma lek' spasel sok te ma ch'uunik mantale. 7 Jane ya xk'an te mach'a ak'bil yat'el, te ya yil te snaj te Diose ,te lek'uk yat'ele.Ma me sk'an te ya sach k'ope sok te ma snaj bek ya spase.Ma me ora ya lik'sol,ma me ya smulan te vinoe(tragoe),ma neluk ya sach kera,ma me smulan te bi'ta ot'anile. 8 Jich me ya xk'an, binax yot'an te ya yik'ochel ta snaj te anst-winike ja' me yamigo te bek lek'e.ya me xk'an te ju'un yot'ane,toj aye,te ya snajbey yobolil sba te anst-winike sok te ya sna' stsateyel sbae. 9 ya me sk'an te yakuk tsak'sba te bek lek albile, jich me ya yakbey smuk'ulin yot'an te yantike sok te bek lek' nop'tesbile sok te ya spas mantale te mach'atik ma sk'anike. 10 Melel bayal te anst-winiketik te k'axinte mantaliletike,jich bit'il te mach'a ch'unejik de circuncisión .Ta sk'opik mayuk stulal k'oem.Ya sloliyik sok ya yik'ik te anst-winiketik ta bay ma lek be. 11 ya me sk'an te yakuk komtike.Ja' la yakik' ta nopel te bek ma sk'an nopel yu'un janax ya skoltey sbaik ta bila malek ta pasel sok ya xatik te yutil naetike . 12 Ay tul ta stojolik,te mach'a bijil winik,la yal:"Te Cretensesetik tol ya yayik' lot,jich te bit'il te chambalametik te ya xitik,mayuk bi spasik sok tol sweik." 13 Ja' te bila la yich' alel ja smelelil,jich yu'un tulan me xa komik yu'un jich me toj ay chu'unjel yot'anika. 14 Ma me xawak' ja chikin te bek lot'il xunojik te judioetike sok te mantaliletik yu'un winiketike te ma st'unojik te smelelile. 15 Te mach'atik sapilikise,spisil sapilix yu'un.Yan stuk'elik te mach'atik ma sapilike sok te mach'a ch'alubenike ,mayuk bi sapil yu'un.Melel te bek ya snopike sok te bek ay ta solike ch'alubenix yu'un. 16 Ja' ya yalik te ch'unejik te Diose ja'uk meto ma ya yak'ik ilel ta yat'elik.k'axinte mantaliletik sok malek yat'elik.Ma be k'axemik ta spasel te bek' leke.