1 1 Dispela em i tok bilong God Yawe i kam long Jefenaia, pikinini man bilong Kasi, em pikinini man bilong Gedalia pikinini man bilong Amaria, em pikinini man bilong Hesekia long taim bilong Josaia, pikinini man bilong Amon, king bilong Juda. 2 Bai mi bagarapim olgeta ol samting i stap antap long graun, dispela em i tok bilong God Yawe. 3 Bai mi bagarapim ol man na ol wel abus na mi bai bagarapim ol pisin i stap antap long skai na ol pis bilong solwara, ol dispela samting bai bagarap wantaim ol man bilong mekim pasin nogut. Long wanem, bai mi bagarapim olgeta man i stap antap long graun. Dispela em i tok bilong God Yawe. 4 Bai mi putim han bilong mi i go karamapim ol lain Juda na ol lain manmeri bilong Jerusalem. Bai mi rausim na bagarapim ol liklik hap lain manmeri husat i bihainim giaman god Bal long dispela ples na bagarapim nem bilong ol manmeri husat i save lotuim ol god giaman i stap namel long ol pris, 5 ol manmeri husat i stap antap long het bilong haus i mekim lotu i go long heven na tokaut long God Yawe na king bilong ol tu i tokaut long dispela. 6 Bai mi rausim na bagarapim ol olain husait i givim baksait long bihainim God Yawe, ol lain husait i no save painim God Yawe na askim em long lukautim ol." 7 Stap isi long pes bilong God Yawe! Long wanem, bikpela dei bilong God Yawe i kam klostu pinis, God Yawe i mekim ofa na stretim ol pren bilong em long stap gut. 8 "Bai i gat wanpela dei bilong mekim ofa i go long God Yawe, long dispela taim bai mi mekim save long ol pikinini man na meri bilong king na olgeta bai putim ol klos bilong narapela ples. 9 Long dispela dei bai mi mekim save long olgeta lain husat i abrusim hap ol bai stap long en na kam pulapim haus bilong masta bilong ol wantaim pasin nogut. 10 Na long dispela dei, bikpela krai bilong pen na bagarap bai i kam long Pis Geit na tu singaut bai kam long ples i stap olsem namba tu taun na bikpela pairap olsem ol samting i pundaun na bruk nambaut bai kamap long ol maunten. 11 Sori tru long ol lain i stap long maket ples, long wanem olgeta man bilong salim samting bai bagarap na olgeta man bilong skelim silva bai bagarap na ol bai i no inap i stap moa. 12 Bai i gat wanpela taim bai mi go long Jerusalem wantaim lait bilong mi na mekim save long ol man i spak pinis long dring wain na tok bilas wantaim bel bilong ol olsem, 'God Yawe bai i no inap long mekim wanpela samting i gutpela o samting i nogut.' 13 Olgeta moni na kago bilong ol bai i go long han bilong ol arapela man na ol haus bilong ol bai bagarap olgeta! Ol bai mekim ol haus tasol ol bai i no inap stap insait na ol bai planim wain gaden tasol ol bai i no inap dring wain. 14 Bikpela dei bilong God Yawe i kam klostu pinis, em kam klostu na hariap tru! Singaut bilong dispela dei bilong God Yawe bai i olsem wanpela man bilong pait i bikmaus na singaut strong tru. 15 Dispela dei bai pulap wantaim belhat na em bai taim bilong bagarap, em bai dei bilong bilkpela win na rein bai kam wantaim bikpela bagarap na bikpela klaut na tudak bai karamapim olgeta hap. 16 Em bai dei bilong ol bigul bai krai wantaim sain bai i kamap long tok pait wantaim ol biktaun i bagarap pinis na ol bikpela banis bilong pait. 17 Bai mi mekim nogut long ol man na mekim ol i kamap olsem ai pas man long wanem ol i bin givim baksait na mekim sin long God Yawe. Blut bilong ol bai kapsait olsem das na ol hap bodi bilong ol i stap insait bai olsem hap rabis long bodi bilong ol animol. 18 Silva o gol bilong ol bai i no inap helpim ol taim belhat bilong God Yawe i kam antap long ol. Em bai mangal tru na belhat bilong em bai i olsem paia i kukim na pinisim olgeta hap graun na olgeta manmeri i stap long en."