1 1 Gutpela sindaun stori bilong Solomon pikinini man bilong Devit, king bilong Israel. 2 Ol dispela gutpela sindaun stori em bilong lainim na save long gutpela tingting na lainim long kisim gutpela tingting long ol samting i stap hait, 3 olsem na yupela inap long kisim tok orait inap long yupela i stap taim yupela wokim gutpela pasin na i stap stret na i stap wankain. 4 Dispela ol gutpela sindaun tu inap long givim gutpela tingting long ol man i nogat gutpela tingting na long givim save na em bai inapim long laik bilong ol yangpela man. 5 Larim ol man husait i gat gutpela tingting i harim na kisim bikpela save bilong ol na larim ol man husait inap long lukluk long tingting na skelim i ken kisim long bihainim gutpela rot, 6 long kisim tingting long gutpela sindaun na ol toktok na ol tok bilong ol man i gat save na ol tok bokis bilong ol. 7 Pasin bilong pret long God Yawe em i stat bilong kisim save, ol bikhet man i save givim baksait long pasin bilong gutpela sindaun taim ol i laik stretim ol. 8 Pikinini man bilong mi, harim gut taim papa i skulim yu na noken sakim tok bilong mama bilong yu taim em i laik lainim yu, 9 ol bai kamap olsem gutpela bilas long het bilong yu na nekles i raunim nek bilong yu. 10 Pikinini man bilong mi, sapos ol man bilong mekim sin i grisim yu, yu mas tok nogat long bihainim ol. 11 Sapos ol i tok, "Kam wantaim mipela, yumi slip na weit long kilim ol man, yumi hait na kilim ol man i nogat asua we i nogat as. 12 Yumi daunim ol taim ol i no dai yet, wankain olsem dai i kisim ol man i nogat sik, mekim ol olsem ol lain husait i pundaun insait long hul. 13 Yumi bai painim ol kain kain samting i dia tumas, yumi pulapim haus bilong mipela wantaim ol samting yumi bin stilim long ol arapela lain. 14 Yupela pilai satu wantaim mipela na yumi i ken skelim olgeta samting namel long yumi yet." 15 Pikinini man bilong mi, yu noken wokabaut i go daun wantaim ol, yu noken larim lek bilong yu i wokabaut i go long rot bilong ol, 16 lek bilong ol i ran i go long pasin nogut na hariap tru long kapsaitim blut. 17 Long wonem em i no gutpela long putim umben taim ol pisin i lukluk i stap. 18 Dispela ol man i slip na weit long kisim blut bilong ol yet, ol i putim umben bilong kisim laip bilong ol yet. 19 Dispela em i pasin bilong olgeta man husait i kisim ol samting long rot nogut, pasin bilong kisim ol samting long rot nogut em i rausim laip bilong ol man husait i holim i stap. 20 Gutpela tingting i singaut i stap long bikpela rot, nek bilong em i go antap long ol ples bung, 21 long het bilong bikpela rot i gat planti nois em i singaut i go, insait long ol geit bilong taun em i mekim toktok bilong em. 22 "Hamas taim, yupela ol man bilong toktok nambaut, i wok long mekim toktok i no stret? Hamas taim, yupela ol man bilong toktok i go bek bai yupela amamas long mekim tok i go bek na hamas taim, yupela ol bikhet man, yupela bai i no laikim save? 23 Putim yau gut taim mi stretim yu, mi bai kamautim ol tingting bilong mi i go long yupela na mi bai mekim ol toktok bilong mi i go bilong yupela i ken save. 24 Mi bin singaut na yupela i no laik harim, mi putim han bilong mi i go aut long yupela tasol i no bin gat wanpela man i stap long kisim. 25 Tasol yupela i bin sakim olgeta tok mi bin tokim yupela na i no bihainim tok bilong mi taim mi stretim yupela. 26 Mi bai lap long yupela taim bikpela hevi i kisim yupela na mi bai toktok bek long yupela taim bikpela hevi kam, 27 taim bikpela pret kam olsem bikpela win na bagarap i karamapim yupela olsem raunwin na taim pen o sore na pen long bodi o tingting kam antap long yu. 28 Na ol bai i singaut long mi na mi no inap bekim ol, ol bai laikim tru long kolim mi tasol ol i no inap painim mi. 29 Long wanem ol i no gat gutpela tingting long save na ol i no skelim na painim rot bilong pret long God Yawe, 30 ol i no inap bihainim toktok bilong mi na ol i no laikim mi stretim ol. 31 Ol bai kaikai frut bilong pasin bilong ol yet na wantaim frut ol yet bung na kamapim long en ol bai i pulap. 32 Long wonem ol man i no save tok stret bai dai taim ol givim baksait na ol pasin bilong nogat laikim bilong ol bikhet man bai i bagarapim ol. 33 Tasol husait ol man i harim tok bilong mi bai i stap gut na kisim malolo gut na ol i no inap pret long kisim bararap."