1 1 Long taim bilong Ahasuerus (em i stap king long hap bilong India i go inap long Kus na i lukautim 127 Provins olgeta), 2 long dispela taim King Ahasuerus em i sindaun long sia king bilong em long taun Susa. 3 Long namba tri yia bilong em i stap olsem king, em i mekim bikpela kaikai bilong ol ofisa na wokman bilong em. Ol ami bilong Pesia na Midia, ol stretpela man i gat gutpela nem, ol gavana bilong ol provins ol i kam long dispela kaikai. 4 Em i tokaut na putim ples klia ol bilas na ol bikpela samting i save givim biknem long em long planti dei inap long 180 dei olgeta. 5 Taim ol dispela bikpela dei i pinis, king i mekim bikpela kaikai inap long 7-pela dei. Dispela kaikai i bilong ol manmeri i stap long taun Susa, maski ol i gat nem o nogat nem. Ol i mekim dispela pati long gaden bilong haus king. 6 Long dispela hap ol i mekim kaikai long en, em i gat naispela laplap ol i mekim long waitpela na retpela koten wantaim ol rop ol i mekim long laplap i nogat strong long pepol kala na ol i hangamapim silva ring antap long ol pos ol i mekim long ston mabol. I gat ol gutpela sia bilong sindaun ol i mekim long gol na silva na putim long sait long rot, em dispela rot tu ol i mekim long ol ston olsem porpiri, mabol, pel na ol arapela ston i gat gutpela kala. 7 Ol i putim ol wara bilong dring insait long ol kap ol i mekim long gol. Olgeta kap ino wankain na wain tu i planti tru long wanem king i gat gutpela pasin. 8 Ol i dring aninit long bikpela tok olsem, "I nogat tambu long wanpela samting," olsem na long dispela rot, king i givim tok long ol wokman bilong em long inapim laik na tingting bilong wanwan man i kam i stap. 9 Na tu kwin Vasti i mekim bikpela kaikai bilong olgeta meri tasollong haus bilong king Ahasuerus. 10 Long dei namba -7 bilong dispela bikpela kaikai, king i spak long wain olsem na em i singautim 7-pela wokman bilong em i kam. Nem bilong ol i olsem, Meuman, Bista na Habona ,Bikta, Abakta na Setar na Kakas, 11 long bringim kwin Vasti i kam long em wantaim hat bilong kwin. Em i laik soim ol manmeri na ol ofisa long naispela bodi bilong em long wanem, em i luk nais. 12 Tasol, kwin Vasti i les long bihainim tok bilong king em ol ofisa i bin kam tokim em. Olsem na dispela i mekim king i kros na belhat stret. 13 Na king i singautim ol saveman i kam, em ol lain i save long wanem samting i wok long kamap (dispela em pasin king i save mekim long ol lain i save tru long lo na pasin bilong skelim kot). 14 Nem bilong ol dispela man i olsem, Kasena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Masena na Mekukan, ol dispela 7-pela hetman bilong Pesia na Midia na ol na ol stap klostu long king na ol i mekim save mekim bikpela wok insait long kingdom. 15 ''Long bihainim lo, wanem samting i mas kamap long kwin Vasti long wanem em i no harim tok bilong king Ahasuerus em ol ofisa i bin kisim i go tokim em?" 16 Memukan i tokim king wantaim ol ofisa bilong king olsem, "Dispela samting kwin Vasti i mekim, em ino mekim rong long king wanpela, nogat, em i mekim long olgeta ofisa na ol manmeri long olgeta provins em king Ahasuerus i lukautim. 17 Wanem samting kwin i mekim bai olgeta meri i harim. Na tu bai ol i mekim nogut long ol man bilong ol. Ol bai tok, 'King Ahasuerus i tokim Vasti long kam long em tasol em i bin les.' 18 Nau long dispela dei yet, ol meri bilong ol bikman bilong Pesia na Midia i harim tok long dispela pasin kwin i mekim, bai ol mekim wankain tok long olgeta ofisa bilong king. Pasin bilong sakim tok na belhat bai i bikpela tru. 19 Sapos king i wanbel orait, em i mas salim wanpela tok olsem lo i go aut na ol i mas raitim long lo bilong Pesia na Medes olsem Vasti bai ino inap kam long ai bilong king na dispela em nogat man i bai senisim. Na larim king i givim wok kwin i go long narapela meri i gutpela moa long Vasti. 20 Taim dispela lo i kamap ples klia long olgeta kingdom bilong king, bai ol meri i daunim ol yet long man bilong ol, long ol man i gat nem i go daun long ol man i nogat nem." 21 King wantaim ol bikman bilong en i amamas long dispela tok na king i mekim olsem Memukan i bin tok. 22 Na em i salim pas i go long olgeta provins em i lukautim long tokples bilong ol yet. Em i tok strong olsem ol man em ol i mas stap bos long famili bilong ol yet.