1 1 Mi Pol wanpela aposol bilong Krais Jisas long lo bilong God husait em i man bilong kisim bek yumi na Krais Jisas husait em i man bilong givim driman, 2 long yu Timoti, pikinini tru bilong mi  insait long bilip, sori na marimari na bel isi bilong God Papa na bilong Krais Jisas Bikpela bilong yumi. 3 Mi laikim yu long wokim dispela wok taim mi go long Masedonia, yu mas stap long Efesus long wamen yu bai tok strong long ol wanwan man husait i laik skulim ol man long ol narapela bilip bilong lotu. 4 Na tu ol i noken putim yau long stori bilong ol tumbuna. Dispela bai kamapim kros na em bai ino inap helpim wok bilong God, long pasin bilong bilip. 5 Nau as tingting bilong dispela tok em i olsem pasin bilong laikim i mas kam long klinpela bel na gutpela tingting na trupela bilip. 6 Sampela manmeri i lusim pinis gutpela pasin na i bihainim kranki tok. 7 Ol i laik kamap tisa bilong lo, tasol ol yet ino kisim klia tingting long wanem samting ol i toktok na wanem samting ol i laikim yu long kisim. 8 Tasol yumi save olsem lo em i gutpela sapos wanpela man i bihainim gut. 9 Yumi save tu olsem, lo em ino bilong ol stretpela man, tasol em i bilong ol man i save brukim lo na i no bihainim, ol man i nogat stretpela pasin insait long ol na ol man i nogat pasin bilong God. Lo em i bilong ol man i save kilim ol papamama o pasin bilong kilim narapela man, 10 na tu em i bilong ol manmeri save mekim pasin pamuk, ol man i save maritim ol man yet, ol man i save stilim ol wokman long ol narapela man, ol lain i save giaman na tok giaman long narapela poroman bilong ol na birua long gutpela skul toktok. 11 Dispela gutpela tok bilong Bikpela God yet i givim mi tok orait long mi long mekim dispela wok. 12 Mi tok tenkyu long Krais Jisas Bikpela bilong yumi long wanem em i givim mi strong na makim mi olsem mi inap long mekim wok bilong em. 13 Bipo mi wanpela man bilong tok bilas long Bikpela God, mi save mekim nogut long ol man na kirapim pait. Tasol nau mi kisim marimari bilong God long wanem mi save laikim pasin bilong bilip. 14 Tasol marimari bilong Bikpela bilong yumi em i pulumapim mi wantaim pasin bilong bilip na pasin bilong laikim em i stap insait long Jisas Krais. 15 Dispela toktok em i wanpela gutpela tok na bai helpim husait i kisim olsem Jisas em i kam long ples graun na dai long kisim bek man bilong sin. Mi wanpela sin man stret i winim olgeta sin man. 16 Tasol long dispela as mi kisim marimari, olsem na mi namba wan man Krais Jisas em i soim pasin bilong bel sori. Krais Jisas em i wokim dispela olsem tok piksa long soim ol man i ken bilip long em long kisim laip i stap gut oltaim oltaim. 17 Nau long yu king bilong oltaim oltaim, nogat pinis bilong yu, ol man i no save lukim yu na yu wanpela Bikpela God tasol, olgeta biknem na strong em i bilong yu nau na oltaim. i tru. 18 Mi putim dispela tok long yu, Timoti pikinini bilong mi long wanem tok i stap bipo pinis long yu olsem yu bai paitim wanpela gutpela pait, 19 holim pasin bilong bilip na gutpela tingting. Taim yupela i givim baksait long dispela, bilip bilong yupela bai bagarap. 20 Kain olsem Himenius na Aleksendra em ol lain mi givim long Satan long kisim skul toktok long noken tok bilas long Bikpela God.