1 1 Mi Pita, aposel bilong Jisas Krais mi raitim dispela pas i go long yupela ol lain i save bilip long em, God yet i bin makim bilong em yet. Mi raitim i go long yupela i save stap long Pontius, Galesia, Kapadosia, Esia na Bitinia, . 2 God Papa bilong mipela i makim yupela olsem em yet i bin tingim pinis bipo yet, na long Spirit bilong em yet, God i makim yumi inap bai yumi bihainim Jisas Krais, na blut bilong Jisas i mekim yumi i kamap pikinini bilong God. Olsem na God i ken mekim gut long yupela na mekim yupela i stap bel isi oltaim oltaim. 3 Yumi litimapim nem bilong God, husait i stap God na papa bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais! Long wanem, God i mekim gutpela tru long yumi na mekim yumi i kamap nupela gen. Long wankain pasin olsem God i kirapim Jisas Krais long matmat, 4 Em i makim yumi bilong kisim ol gutpela samting em i redim bilong yumi, em ol samting bai i no inap bagarap. Nogat, em ol gutpela samting bai yumi kisim long heven. . 5 God bai i lukautim yupela long bikpela strong bilong en, long taim yupela i bilip long Jisas. God i kisim bek yupela pinis long strong bilong tudak olsem na em bai i lukautim yupela gut inap long las de. 6 Yu amamas, long wanem, samting God i laik mekim i kamap tasol nau bai yupela pilim nogut long sotpela taim na karim pen na ol kainkain hevi. 7 Ol dispela traim i kamap long soim ples klia bilip bilong yupela, em i winim gol i save baragap, maski ol i kukim long paia long painim aut em gol tru o nogat. Dispela i kamap long soim bilip bilong yupela bai givim biknem na glori i go long taim Jisas Krais i kamap ples klia. 8 Yupela no bin lukim Jisas long ai tasol yupela laikim em. Yupela no lukim em nau tasol yupela bilip long em na amamas long Jisas moa yet; 9 Nau yupela kisim kaikai bilong bilip bilong yupela long wanem, yupela bilip long na God i kisim bek yupela long pasin nogut. 10 Bipo tru ol profet i autim tok olsem God i soim ol long en, olsem wanem bai God i baim bek yumi, na ol i painim aut gut tru ol dispela samting. 11 Ol i laik save dispela spirit bilong God i stap insait long ol na i toktok long en. Ol tu i laik save wanem kain taim em i toktok long en. Long wanem, spirit bilong God i tokim ol pinis olsem pikinini bilong man bai i karim pen na i dai long diwai kros, na bihain bai God i litimapim em na givim biknem i antap tru. 12 God i tokim ol olsem i no long ol dispela samting i kamap, nogat, long yupela tasol em i kamap. Ol i tokaut long yupela, long wanem, God i salim Holi Spirit long heven i helpim ol long mekim olsem. Na tu ol ensel i laik tru long save moa long ol dispela tok tru bilong God i kisim bek yumi. 13 Olsem na yupela i mas holim strong gutpela tingting, yupela i mas sanap strong na save olsem yupela bai kisim ol gutpela samting God i redim long givim long yupela taim Jisas Krais i kamap ples klia. 14 Olsem tru pikinini bilong harim tok na bihainim, noken tingting long go bek gen long ol pasin nogut yupela bin lusim pinis. 15 Olsem tasol God i makim yu bilong en yet, em i stap holi, olsem na yu mas i stap holi long olgeta pasin na olgeta samting yu wokim. 16 Ol i raitim pinis na em i stap, '''Yupela mas i stap holi long wanem, Mi stap holi.'' 17 Sapos yu singaut, "Papa" em man isave skelim wok bilong wanwan man inap long wok ol mekim, olsem na yupela mas wok wantaim poret igo inap long taim i pinis. 18 Yupela i save olsem God i no kisim bek yupela long gol na silva samting i save bagarap, olsem na yupela i no ken bihainim kranki pasin yupela i lainim long ol tumbuna bilong yupela. 19 Nogat, God i baim bek yupela wantaim gutpela blut bilong Krais em i olsem wanpela sipsip i nogat liklik mak na girele i stap long en. 20 God i bin makim Krais pinis bipo long olgeta samting i kamap long graun. Tasol dispela tingting i bin stap hait inap long taim bilong yumi nau em i kamap ples klia. 21 Long wok bilong Jisas Krais yumi bilip long God, husait em i bin kirapim em long matmat na givim em biknem na bai bilip bilong yumi ken kamap strong insait long God. 22 Long wanem, yupela i bihainim tok tru bilong God na em i mekim yupela i kamap holi na long pasin bilong laikim ol narapela, na stap bel isi. 23 Yu bin kamap nupela pinis, i no long pikinini kaikai i save bagarap, tasol yu bin kamap long pikinini kaikai i no save bagarap na dispela em i tok bilong God i gat laip. 24 Long wanem, ol laik bilong bodi em olsem ol gras na ol gutpela bilas bilong ol i save stap sotpela taim na drai olgeta na pundaun, 25 tasol tok bilong God i save stap oltaim oltaim. ''Dispela em gutnius mipela i tokaut long yupela.