10 1 Yanná gudidí' si' ca ni guca' di'lá , ne shaiqué la' bizabi na'be lu choná late'gande' nu chií, ne biseendabe' la'ca' pur chupa'chupa', ne gusanirucá lu cada' guidxí ne ca' lugar ra labe' maca neshé chebé. 2 Ne nabe: ne ma xtale nizaa peru tu chindadíni nga' huaxie, nga runi la' guina'ba shaiqué ni xti nizaa ca'la' guzenda' be ni chindadi' nizaa xti'be. 3 La'chee' zneza tu , Laguuya', na cusenda latuú casí ti Dendxú láde gueu. 4 Que chineu bidxichí ndaní murral xtiú, ninca' bixiapa' ra ridxá park xti ni se xti guidxí, nin guelá guidí, ne cadi ugapadiuxi lu' tudxá lu' xnéza. 7 intica si yoo ra latuú chutú, niru do lá guini': '¡guendá' ratádxií ndaní yódí!'. 6 Pa nú ti binni ni nachahui' racá, guendá' ratádxií xtilu' siuni' luguia'bé, peru pa có la', zabigueta' ni ranu'tu'. 5 Laguia'ná ra yó ca', la go' ne la gue' ni la'ca'be cudi'cabe' latuú, purti ni runni' dxiña xneza' guiaxa', cadi guidxa'tu de xti yó ra xti yó. 9 Ra ticasi guidxí ra latuú guiutu', ne laca'be guica'cabé latuú, lago' ni cuaquí cabé lú tu. 8 Ne la' gusiandá ca'ni huara ni nu racá, Ne lágabí la' ca'be: Ra runni' mandar Diuxi ma bidxiña ra nú tu. 10 11 12 Yana' ora latuú chutú ndaní ti guidxí, ne pá laca'be qué naacabe' guchagalu' cabé latuú, la' guire ndaní lidxi cabé ne lache' lu neza' xtíca' ne la' guinni: '¡ Ne yuu dé xti xguidxi' ca', ni riguidí xa ñee nú, ladu' rusiadu' ni' neza' lutuú! peru la' ganná ndi': guendá' runni' mandar xti Diuxi ma bidxiña? Na' cayabe' latuú dxi guidxí Diuxi ca' binni sacani jma huaxie nanna' para guidxí Sodoma que para ca' guidxíca'.