Capitulo 1

1 Judas yab'an te Jesucristo sok ja sbankil te Jacoboe, sok te mach'atik ik'bilik sok k'anbilik yu'un te Dios tatile, k'ejamabaik yu'un te te Jesuscristo: 2 Te k'axem to xan ak'a xku'uxtayex te Dios, sok lamaluk k'inal ja wayik sok ayuk me bayal xkuxul awo'tanik ta apisilk. 3 Kal-nixnab te k'uxex ta ko'tan, k'alal yakon ta ts'ibuybeyex sok spisil kip yu'un ya kalbeyex te yu'un ya kalbatik tulan te yukuk me ja wak'ik persa yu'un ch'unjel ja wot'anik, te jun buelta ak'botik te ch'unjeletik. 4 Yu'un ay ch'a-oxtul te winiketik te och'emik muk'en ta tojolik ja winiketikto ak'bilik seña-il yu'un ya yich'ik kastigo. Ja winiketik to k'ax amen te yo'tanike, te mach'a kajal yat'el yu'unike te ja te Jesucristo. 5 Js ora to ya k'an kabatik ja' naixtojol manchuk teme ja na'ojikistojola, te ja te kawaltik te ja la slok'estol ta bay lum Egipto, ta pat'il la sjim te mach'a ma la ch'uune. 6 Sok te ch'ul abatetik te ma la sk'ejik te t'ulan ya'elik, la yik'iteyik te lek snaik, te Dios yak'oj ta ch'ukel ta sbak'el kinal, ta bay te mero ik'inal swenta yu'un ya me yich'ich'el ta k'op te k'alal ya sta sk'alelal 7 Jich bit'il te lum Sodoma sok Gomorra sok te lumetik te ayik ta sjuyubal, jich bit'il ya kalbeyex te la sle smulik ta sbak'etalik kaj spasil te sjoy sbanik nax ta winikil te yuts'ibey sbaik sbak'etalike, ja la nut'sik te bek ma snub'in pasel. Ja ik into te ja la yak'ik ilel ta swenta snon'esotik te mach'atik ya swoklajik ta sbat'el kinal ta k'ak'el. 8 Jich'nixuk te mach'atik ya swachejik ya sboltesik te sbak'etalike, ma me sk'anik te pasel ta mantal sok te ya yalik te bek ma meleluk ta swenta skontroinel te much'a lek ayik. 9 Yan te Miguel te wolwanej yu'un te ch'ul abatetike, k'alal yal' ta tulan yalbeyel a te pukuje yu'un te sbak'etal Moises te kalal lajemixae. Jauk me to ma ba jelaw sk'op te Miguele. Jich la yalbey:"Te kawaltik ya skomat stukel!" 10 Ja'uk me to te ants-winik ya sbol k'optey te bek ma sk'ot ta yot'anne. In te bek ya ana'beyik sbae, tey ya sboltes sbaik a jich bit'il chambula metik te ma sna'ik k'inale. 11 ¡Ya me nabey tik yobolil sbaik! melel ja benemik jich' bit'il te caine sok molulix ta bay chayem te Balaam yu'un ya yich smat'an ja ch'ayemikix yu'un te la stuiy-sbaik te core. 12 Ja'ik into, jaik te much'atik ja yak'ik itel te lek ayik ja'uk me to mauk'en ya kalik spasel te bek ma lek, ja'uk meto ma sk'exawik yu'un k'inwej, ya weik ta stukelik. Ja'uk meto ja pajalik te bit'il te tokal te mayuk yalel te ya yich' ik'elbel yu'un te ik'e. Ja'ik te teetik yu'un te bit'il ya sk'oj ya benal sok te ma yak' sit, te ch'ebuelta lajemikix, te lok'esbilik k'alal ta yixim. 13 Ja' te tulan yib ja' yu'un mar te ya yak' sbul te sk'eslale. Sok ja ek' te k'aselnax te aye te mach'a ak'bilik ijk'inal te chabilik yu'un sbat'el kinal. 14 Enok, wakeb te yu'un Adan, ya yal yu'unik, yich la yal "¡ilawilik! te kawaltik ya xtal sok mil so miletik te toj'ike. 15 Ya me xtal yak' ich'el k'op ta jpisiltik te mach'a mulawiletik te spasojik mulil te mulawiletik te spasojik mulil te mulawiletik sk'opojik. 16 Ja'ik into muken-a anteywanejetik k'an kejaetik, te mach'a ya mut's te bek yaj xjak' yot'anik te bek malek'uk ta pasel, nojel ta yeik toybail, ya sleik bit'il ya slo'laybeyik yot'an yantik, yu'un bila ya sk'an ya staik a. 17 Ter ja'ex te kuxex ta k'otan ak' me juluk ta wot'an te k'op te la wich'ik albeyele ta sneelal yu'un te nopojeletike yu'un te kawaltik Jesucristo. 18 Jich la yalbeyex awaiyik:"Ta nopol slajibal k'aal ay me labanwanejetik yu'un ja' nax baem ta ya'tanik spasel te bila amen smulanejik spasel." 19 Ja'ik me te ya yak'beyex axat abaik, melel ma'yuk ta yo'tanik te espiritu yu'un te Dios. 20 Te ja'atik te k'uxex ta k'otane ja' me ak'an yipin awo'tanik te ch'uunjel awo'tanik te ch'ultesbile sok k'oponaik me Dios ta spisil orata swenta ch'ut espiritu. 21 K'axel ak'a abaik bay xk'uxul yo'tan te Dios, sok maliyaik te bi k'aalil ya xk'uxtayotik te ya yak'botik kuxlejaltik sbajt'el k'inal ta posiltik te kalwaltik Jesuscristo. 22 Na beya me yobolil sbaik te mach'a che-cheb yot'anike. 23 Koltayaik me te yantike, lok'esaik tel ta bay k'ajk', sok na'beyame yobolil sba te mach'a ya xiwike ileyameik te smulike sok te sk'u-spak' te boloben yu'un te malil spasojike 24 Jich yu'un te mach'a ma ya'at ta ch'ayel sok te mach'a ya yak' stekájat ta stojol yut'silal te mayuk muil sok sbuts' yot'an. 25 Te tul Dios, te ja' koltaywanej ku'untik, ta swenta te kalwaltik Jesuscristo, ich'biluk ta muk' sok sbisil yut'silal sok yip' ja' to ta xjajch'ibal sok ta ora to, sok ta sbajt'el k'inal jichuk.