Capítulo 3

1 Jich te Pedroe y te Juane ay jun K'aal moi'k bael ta snate kajwal tike te k'ot skalelal te baluneb yoraille baj skopo nika te Diose. 2 Ay tul winik koxo in staik lea jato ta sbetijib bimemtel, nakal ta jujun k'aal ta banti sti te nate kaj waltike, Ja sbiil T'uj bil Tinail, sulenta yuun ya sk'an smajt'an T'akin yu un te mach'a tik yax ochik le ta snate kal waltike. 3 Te koxo winike la yil te Pedroe sokte Juane te k'alal yakalik ta o chelik-bael ta snate kaj waltike. Jich jach ta sk'anel smat'an t'ak'in. 4 Te Pedroe sok te Juane la skelu beyik sit te koxoe. Jich la yal beyik.- K'luyawotik.- xiik. 5 Te winikej laj skeluy moel; ya skuy moel; Ya skuy te ay bi yax ak' bot yuunike 6 La yal te Pedroe: Mayuk kuun t'ak'in te ya kak'-bate. Yan te bi la ay kune jame ya kak' bat ta swenta te kaj waltik- Jesu-Cristoe te talem ta Nazarete, jach'an benanxite Pedroe. 7 Sok la snit-jach'el ta snía el sk'ab. Jich jach' ta tulnajel chebal te yanake sok la yich yip spi sil te yakane. 8 Te winike wil jaj ch'el ta ajk' nax, sok jach' ta beel. Jich la sjoin ochel ta snate kai-nl al tike, te Pedroe sok te Juane. In te koxo winike-yak ta wilel ochel sok yak ta yal-bey wokol te kaj waltik Diose 9 Spisil te ans-winik la yilik te yak ta beel, sok te yak ta yal bey wokol te kaj waltike. 10 La sna beyik- sba te jate mach'a yax chojt'aj ta k'am bajel te bay te ti snate kaj- waltike, te tjuj bil Tinail sbiile . Ya nax la yi lika te bila k'ot ta pasele. 11 Te koxo winike te kolemixe k'axel nitil ta stojol te Pedroe te Juane spisil ans-winiketik talik ta, alimal ta stojolik ta banti hay te ya xinal te Salomón sbiile. Bayal aan yo t'anik ta k'axem to xan yuu te bit'il. 12 K'alal la yil te Pedroe, jach sk'opon te ans-winike: slumal Israelitik ¿ bi yuun te yan sba ya Wilik in to? ¿Bistuk te ya a naliyotike? Jakuyojik-bal te jo otik la jkol tay tik ini winik to? ¿Yuun bal ya a walik te Jootik kueltik te la kaj tik beunuk sok ja ku yojik bal teja ta sulenta te lek jchunejtik te kaj-nal tike? 13 Ya kalbeyex te majokotik ta jwenta tike. Te Dios yuun te namey k'inal yuun te jmetatik ja te Abraham, Isaak, Jakobe, ya Kojix ta ilel, Yutsilal, te Yabate, jate jkawaltk. Jesuse, te laj ja wak'ik' ta k'abale. Te k'alal k'an yich' kolta yel yuunte Pilatoe, te tja ex ma la ja k'anik. 14 Ma la wak'ik' to koltayel stukel te mach'aa lek ta winikil te toj yot'ane. Ja la wak'ik ta koltayel te mach' jmil wale. 15 Jich la ja milik te mach'a ak' kux lejale, jauk meto Dios laj ch'akuses tel te bay ay te alemele le tike. Inte jo otike ja kolta wanejo tik juun. 16 Melel jata swenta yu'el te Jesuse, ak' bot yip yu elyakan ini winikto te koxo ay ta snelale. Te bi la la wilikix sok te ya ana ikix stojole, ja' k'otix ta pasel ta swenta bi t'il yta yich' ch'u unel te ay yu'el te Jesuse. Te winike laj ch'uun yo t'án te ay yu'el te Jesuse. Jich k'axel kolemix, jich te bit'il yakalex ta yilele. 17 Kermanotaki, jna' oj stojol te yu' un ma la asnaik te bila la spasik te wolwanejetix kuuntike. 18 Namey k'inal la yal te Diose ta swenta sti pisil te alwanejetike yuun te yax sk'ax swokol te Cristoe yu' unej ja la yak'ix te yax k'otix ta pasel ta wenfaik te jaexe. 19 Jich yuun sut'esa ja wot'anik yuun tej mulike, sok sut'esa ja wot'anik ta stojool te Diose, jich me yax tubotex te ja mulike, Jich me ya sta yorail te ya yak' loe'yex-xan ja wichik"yip te Diose. 20 Sok te ya me stikun be tex tel te Jesus ta wentaik te melel ja tsabil yuun te Diose. 21 Ya sklan te ya to xain xan ta ch'ul chan te JesuCristoe ja' to teme la sta yorail yuun te Diose te ya scha ban ta ya ch'il spi sil te bitik aye, melel jixnix yalo jix ta swenta tasti te ch'ul al wanejetike yuun te namey k'axik ta k'inale. 22 Jich bit'il te Moisese te la yalbey te namey k'inal te jmej tatike; Tej jtatik Diose ya me yak' beyek tul al wanej te yax chik naj ta ja wolilik jich te b'it'il laj schik nantosel ta ja wolilik te Joonej, jame-xa wich' be yik ta muk' spisil te bila ya yal beyex ja wayike. 23 Melel teme ay mach'a max yich' bey ta muk' te sk'ope ya me yich' lok'esel bael ta jlumaltik sok ya mex ak'ot ta lajel texie. 24 Spisil te al waneje tike yuun te Diose ja' to k'alal Samuel so sok spisil te yautik al wanejetike xmel mon la yal beyik tel sk'op lal te bila ya kix ta k'oel ta paserlej. 25 Jootik jk'oplaltik ta jpisiltik te bila la yal te alwanajetike sok jootik jk'op latik te bilaj yaloj Diose, te yayejul sok te namey k'inal te jmetatik te k'alal jich la yal bey te Abrahame. Ta swenta te ja ts'umbale ya yich' bendicion spisil ta chjp kresta nuetik te xie. 26 Te Diose laj stikuntel ta jwentatik neeluk te yabate sulenta yu un ya yak botik te bendicione, ja te ya yak' botik kijtai tik spasel te bila amene ite Pedroe.