1 1 Wanpela taim ol hetman i bosim kantri Israel na bikpela hangre i bin kamap, wanpela man bilong Betlehem long lain Judia i kisim meri bilong em wantaim tupela pikinini man bilong em na i go long kantri Moap. 2 Nem bilong dispela man em Elimelek na nem bilong meri bilong em i Naomi. Na nem bilong tupela pikinini man bilong em i Malon na Kilon, ol i lain Efrata bilong taun Betlehem long kantri Judia. ol i go kamap long kantri Moap na sindaun long hap. 3 Elimelek man bilong Naomi i dai na em i stap wantaim tupela pikinini man bilong em. 4 Tupela pikinini man i marit long ol meri Moap, nem bilong wanpela meri em Opa na narapela meri nem bilong em Rut. Ol i stap olsem 10-pela yia. 5 Orait tupela brata Malon na Kilon i dai na Noami i nogat wanpela famili i stap wantaim em. 6 Orait Naomi tingting long lusim ples Moap na tupela tambu meri bilong em na go bek long kantri Juda long wanem em i harim olsem God Yawe i helpim ol manmeri long ples bilong em na ol i gat planti kaikai. 7 Naomi na tupela tambu meri bilong em i lusim dispela ples na wokabaut long rot i go long graun Juda. 8 Naomi i tokim tupela tambu meri bilong em, yutupela go bek long ples bilong yutupela. God Yawe bai mekim gut long yutupela olsem yutupela i bin mekim gutpela pasin long mi na long tupela pikinini bilong mi i dai pinis. 9 Bikpela bai givim yutupela gutpela man na bai yutupela i marit na stap gut. Orait em i givim kis long tupela na ol singaut na krai. 10 Tupela i tok, "nogat, mipela olgeta bai go long ol manmeri bilong yu. 11 Tasol Naomi i tok, yutupela go bek. Bilong wanem yutupela i laik bihainim mi? Ating mi inap karim pikinini man na bai yupela i maritim? 12 Go bek na yutupela mekim wanem samting yutupela i laik, mi lapun tru na i no inap long marit. Na sapos mi tok, mi inap long marit nau long nait na karim ol pikinini man. 13 Bai yutupela i wait inap ol i kamap bikpela man? Bai yutupela tok nogat long maritim ol narapela man? Nogat, mi sori long yupela long wanem God Yawe i givim taim nogut long mi. 14 Orait tupela tambu meri i singaut na krai gen. Opa i givim kis long Noami na i go tasol Rut i holim strong tambu meri bilong em. 15 Naomi i tok,' Lukim wan marit bilong yu i go bek long ol manmeri na ol god bilong em." Go bek wantaim em. 16 Tasol Rut i tok, yu noken mekim mi go longwe long yu, long wanem ples yu go, em bai mi go na long wanem hap yu stap, em bai mi stap, ol lain manmeri bilong yu bai i kamap lain manmeri bilong mi na God bilong yu bai i kamap God bilong mi. 17 Wanem ples yu dai long en bai mi tu dai na ol bai planim mi long dispela hap. God Yawe i ken bagarapim mi sapos mi sakim dispela tok, dai tasol inap skelim mitupela. 18 Taim Noami i lukim olsem Rut i strong tumas long bihainim em, em i no toktok moa. 19 Tupela i wokabaut i go inap ol i kamap long taun Betlehem, olgeta lain long taun Betlehem i lukim tupela na ol i amamas. Ol meri i tok, "Dispela meri em Noami?" 20 Tasol Naomi i tokim ol, "Noken kolim mi Naomi. kolim mi meri bilong bel nogut long wanem God antap i give taim nogut long mi. 21 Mi go wantaim planti samting tasol God Yawe i kisim mi kam bek nating. Bilong wanem yupela i kolim mi Naomi, God Yawe i bagarapim mi gut tru. 22 Olsem na Naomi na Rut dispela meri Moap, tambu bilong em i lusim kantri moap na kam kamap long taun Betlehem long taim bilong katim bali wit.