1 1 Yupela ol man husait i no save wokabaut long pasin bilong ol man nogut o noken wakabaut wantaim ol manmeri bilong mekim sin o sindaun wantaim ol man i save tok baksait. 2 Tasol em i save amamas long lo bilong God Yawe na long dispela lo bilong em ol i save tingim long dei na nait. 3 Em bai i kamap olsem dispela diwai ol i planim arere long liklik han wara na i save karim ol kaikai long taim bilong en na ol lip bai i no save pudaun, olgeta samting em mekim bai i kamap gutpela tasol. 4 Ol man nogut ol i wankain olsem ol lain i save tok baksait na win i bai karim ol i go. 5 Ol manmeri bilong mekim sin bai i no inap sanap long kot o ol sin manmeri bai i no inap stap wantaim ol stretpela manmeri. 6 Tasol ol man nogut bai i bagarap, tasol God Yawe i tok em helpim ol stretpela manmeri.