Sapta 1

1 Dispela em i stat bilong gutnius bilong Jisas Krais Pikinini bilong God. 2 Olsem tok i stap long buk bilong profet Asaia na i tok, "Lukim, mi salim wanpela man i go pas long yu, em dispela man husat bai i stretim rot bilong yupela. 3 Wanpela nek i singaut i kam long ples drai na i tok olsem, 'stretim rot bilong bikpela, stretim rot bilong em kamap i gutpela.'" 4 Jon i wok long baptaisim ol manmeri long ples i drai nating na i autim tok bilong God long ol man i mas tanim bel na kisim baptais long rausim sin bilong ol. 5 Olgeta manmeri bilong Juda na long Jerusalem i go na lukim em. Olsem na ol i autim sin na Jon i baptaisim ol long wara Jodan. 6 Jon i werim klos ol i bin wokim long skin bilong kamel na pasim let long bel bilong em na em i save kaikai grasopa na wel hani bilong bus. 7 Em tokaut strong olsem, "wanpela man bai i kam bihain long mi, strong bilong em i antap moa long strong bilong mi. Na mi no gutpela long rausim rop i pasim sendal bilong em. 8 Mi baptaisim yupela long wara, tasol em bai baptaisim yupela long strong bilong Holi Spirit." 9 Orait em i bin kamap long dei we, Jisas i kam long Nasaret insait long Galili na Jon i baptaisim em long wara Jodan. 10 Taim Jisas i baptais pinis, orait em i lukim heven i op na Holi Spirit i kam daun long em olsem wanpela pisin balus. 11 Wanpela nek i kam long heven na tok olsem, dispela em i pikinini tru bilong mi, mi laikim em tumas. Mi save amamas tru long em. 12 Na bihain Holi Spirit i kisim em i go long ples i nogat man 13 Em i stap long ples i nogat man inap long 40-pela dei na Satan i kam na traim em. Em i stap wantaim ol wel animol bilong bus na ensel i kam na helpim em. 14 Na taim ol i kalabusim Jon bilong baptais pinis long kalabus, Jisas i kam kamap long Galili na autim gutnius bilong God, 15 na i tok olsem, "taim i kamap nau, na Kingdom bilong God bai i kamap klostu, Yupela i mas tanim bel na bilip long gutnius." 16 Taim Jisas i wakabaut i kam arere long raun wara Galili, em i lukim tupela brata, Saimon na Andru. Tupela i wok long tromoi umben i go long wara long wanem ol i man bilong kisim pis. 17 Jisas i tokim tupela olsem, yutupela kam na bihainim mi, na bai mi lainim yutupela long kisim man. 18 Na hariap tru, tupela i lusim umben bilong tupela na bihainim em. 19 Taim Jisas i wokabaut i go longwe liklik, em i lukim Jems, pikinini bilong Sebedi, na Jon brata bilong Jems. Tupela i wok long stretim umben bilong ol. 20 Jisas i singautim tupela na tupela i lusim papa bilong tupela Sebedi wantaim ol wokman bilong em, na ol i bihainim em. 21 Na ol i kam long taun Kapenaum long dei Sabat, na Jisas i go insait long haus lotu bilong ol Juda na skulim ol. 22 Ol i kirap nogut long skul tok bilong em olsem em wanpela man husat i gat namba, em i skulim ol olsem man husat i gat namba, na i no olsem saveman bilong lo. 23 Bihain wanpela man husat i save stap insait long haus lotu bilong ol Juda, em i gat spirit nogut na i singaut strong tru, 24 na i tok olsem, mipela bai i mekim wanem long yu, Jisas bilong Nasaret? Ating yu kam bilong bagarapim mipela a? Mipela save yu husat. Yu Holi Pikinini bilong God. 25 Jisas i singaut strong long ol spirit nogut na i tokim ol, yupela i noken toktok, lusim em na kam autsait. 26 Na dispela spirit nogut i tromoi em i go daun long graun, na i lusim em na i go aut wantaim strongpela singaut. 27 Olgeta manmeri i lukim ol dispela samting na ol i kirap nogut, na askim ol yet olsem, dispela em i wanem samting? "Ating em i niupela toktok bilong em? Ol spirit nogut tu i harim tok bilong em na ol i go!" 28 Dispela toktok i go aut long olgeta ples i stap insait long Galili. 29 Bihain ol i kam aut long haus lotu bilong ol Juda, ol i kam insait long haus bilong Saimon na Andru wantaim Jems na Jon. 30 Nau ol disaipel i tokim Jisas, mama bilong meri bilong Saimon i sik nogut tru na i slip i stap. 31 Olsem na Jisas i kam na holim han bilong em na kirapim em. Wan tu tasol sik i lusim em na em i wok long redim kaikai bilong ol. 32 Dispela taim, san i go daun pinis, ol bringim kainkain sik manmeri husat i gat sik na spirit nogut i kam long em. 33 Olgeta manmeri bilong taun i kam na bung long dua bilong dispela haus. 34 Jisas i oraitim planti manmeri husat i gat kainkain sik, na rausim ol spirit nogut i kam autsait, tasol em i no larim ol spirit nogut long toktok, bilong wanem ol i save long em. 35 Jisas i kirap long moning tru, taim tulait i no bruk yet, em i go long wanpela ples na beten i stap. 36 Saimon na ol arapela husat i stap wantaim Jisas i painim Em. 37 Ol i lukim em na tokim em olsem, "olgeta manmeri i painim yu." 38 Jisas i tok olsem, yumi go long narapela taun, bai mi ken autim tok bilong God, long wanem i gat as na mi bin kam long hia. 39 Jisas i go aut long olgeta hap bilong taun Galili na autim tok bilong God, insait long haus lotu bilong ol Juda na rausim ol spirit nogut. 40 Wanpela man i gat sik lepra i kam long em, brukim skru na askim em olsem, sapos yu laik, yu ken mekim mi i klin. 41 Wantaim bel sori, Jisas i putim han antap long em na tokim em olsem, Mi laikim tru long mekim, yu kamap i klin. 42 Orait wantu tasol sik lepra i lusim em na em i kamap klin. 43 Na Jisas i toktok strong long em na salim em i go. 44 Jisas i tokim em, "noken tokim narapela long dispela samting i bin kamap long yu, tasol go na soim skin bilong yu long prist na givim ofa long skin bilong yu i bin kamap orait, olsem Moses i bin tok, na em bai i olsem testimoni i go long ol." 45 Tasol em i go aut na tokim olgeta lain manmeri long samting Jisas i bin mekim long en. Olsem na Jisas i no go insait long wanpela taun. Tasol em i go stap long wanpela ples long we long taun na planti manmeri bilong olgeta hap i kam long em.