1 1 Dispela tok bilong God Yawe i kam long Hosaia pikinini man bilong Beri, taim Usia, Jotam, Ahas na Hesekia ol wanwan i bin i stap king bilong Juda na Jeroboam pikinini man bilong Joas i stap king bilong Israel. 2 Tok bilong God Yawe i kam long Hosaia olsem, ''Go painim wanpela pamuk meri na yu maritim. Bai yu karim pikinini em i olsem kaikai bilong dispela pasin. Dispela graun i pulap wantaim pasin pamuk na ol manmeri i stap longwe long God. 3 Olsem na Hosaia i go na maritim Goma pikinini meri bilong Diblam, em i kisim bel na karim wanpela pikinin man. 4 God Yawe i tokim Hosaia, ''Kolim em Siril. Klostu taim bai mi mekim save long lain bilong Sehu ol i bin kilim ol man long Siril na bai mi bagarapim kingdom bilong Israel. 5 Long dispela taim bai mi pinisim strong bilong ami bilong Israel long ples daun bilong Jesril.'' 6 Goma i karim wanpela pikinini meri. God Yawe i tokim Hosaia olsem, ''Kolim nem bilong em Loruama, bai mi no inap marimari long ol Israel na lusim sin bilong ol. 7 Bai mi sori long ol Juda na kisim bek ol long strong bilong mi God Yawe. Mi no inap kisim ol long strong bilong banara o bainat o ol samting bilong pait''. 8 Loruama i bikpela pinis na Goma i karim narapela moa pikinini man. 9 Na God Yawe i tokim Hosaia, ''Kolim em Loami, em i olsem, yu i no bilong mi na mi i no God bilong yu. 10 Namba bilong ol Israel bai i olsem wesan long nambis we yupela i no inap long kaunim. 'Ol i bin kisim tok bipo olsem, ol i no manmeri bilong God, tasol nau ol i kamap manmeri bilong God i gat laip.' 11 Ol manmeri bilong Juda na Israel bai i bung wantaim na makim wanpela lida bilong ol. Bikpela strong na amamas bai i stap long dei bilong Jesril.