1 1 Dispela em tok bilong saveman, ol tumbuna bilong Devit na king insait long Jerusalem. 2 Na saveman i tok olsem. Olgeta samting em i samting nating em olsem win, em olsem kolwin i mekim yumi i tingting planti. 3 Wanem gutpela bai i kamap long ol man i save hatwok long olgeta wok bilong ol aninit long san? 4 Wanpela tumbuna lain i go na narapela tumbuna lain i kam, tasol graun i stap wankain oltaim oltaim. 5 Na san i kirap na em i go daun na hariap i go bek long ples em i kirap long en. 6 Na win i kirap long hap saut na raunim long hap not, olgeta taim em i go raunim long rot bilong en na em i kam bek ken 7 Olgeta wara i save go daun long solwara, tasol sol wara i no save pulap. Long ples we wara i save go, long dispela hap ol i save go bek gen. 8 Olgeta samting i tanim kamap samting bilong wari tasol na i no inap wanpela bai tokaut klia long em. Na ai em i no inapim em wanem em i lukim, i no gat wanpela samting i save kamap wanem yau i harim. 9 Wanem em bin kamap bipo em bai kamap nau na wanem ol i bin mekim bipo ol bai mekim nau. I no gat wanpela nupela samting aninit long san. 10 I gat sampela samting wanem inap long toktok, ''Lukim, em nupela? Wanem i stap em i stap pinis bipo yet, taim yumi i no kamap yet em kam pas long yumi. 11 No gat wanpela i lukim na tingim ol samting i bin kamap long taim bilong ol tumbuna na ol samting bai kamap bihain na dispela bai kamap bihain ol i no inap tingim tupela samting. 12 Mi saveman na mi bin i stap king bilong ol Israel insait long Jerusalem. 13 Mi bin salim tingting bilong mi long save na wok painimaut long olgeta samting em kamap aninit long heven. Dispela wok painimaut em i no isi na liklik wok long kamapim, em God i bin givim ol pikinini man mas wok hat wantaim. 14 Mi lukim olgeta wari i save kamap aninit long san na lukim, dispela olgeta samting i no gat as, em olsem ol i bihainim win tasol. 15 Ol kruget samting i no inap kamap stret! Na wanem samting i lus ol i no inap kaunim! 16 Mi toktok long bel na mi tok, Lukim, mi gat bikpela tingting i winim ol man i stap pas long mi insait long Jerusalem. Mi lukim bikpela tingting na save. 17 Orait long bel bilong mi mas save long gutpela tingting na tu olkain longlong pasin. Mi kam long luksave olsem dipela tu mi was long win tasol. 18 Tru insait long planti save i gat panti belhat na save bilong husait i go antap pasin bilong pilim pen tu i go antap.