Sapta 2

1 Olsem na mi yet mi skelim na ting olsem, mi no i nap kam bek long yupela, na givim yupela bikpela bel hevi ken. 2 Sapos mi givim pen long yupela, husat bai mekim mi amamas? Em yupela ol dispela lain, husat mi givim bel hevi long yupela. 3 Mi raitim pas i kam long yupela. Nogut ol lain i nap long amamasim mi bai i bagarapim mi taim mi kam kamap. Mi gat bikpela bilip olsem, dispela amamas mi gat, em i wankain amamas yupela tu i gat. 4 Mi raitim pas i kam long yupela wantaim bikpela sori, na wantaim bel i bruk na wantaim planti ai wara. Mi no laik givim pen long yupela tu. Olsem tasol, mi laikim yupela mas save long bikpela laikim mi gat long yupela. 5 Sapos wanpela man i kamapim ol dispela pen pinis, em i no mekim long mi wanpela. Olsem tasol, mi no laik skelim yupela olgeta tu. 6 Wanem kain pe planti lain i givim long dispela man, em bai i napim em stret. 7 Olsem tasol, yupela i mas lusim rong bilong em na givim bel long en. Yupela i mekim olsem, bai yupela i helpim em long daunim planti wari bilong en. 8 Olsem na mi laik tok strong long yupela i mas soim ples klia, laikim bilong yupela long dispela man. 9 Em long dispela as tingting, mi bin raitim na long traim yupela tu, olsem yupela i save bihainim olgeta tok mi bin raitim o nogat. 10 Long ol husat yupela i lusim olgeta kain asua bilong ol, mi lusim asua bilong ol. Na sapos mi ken lusim olgeta kain asua bliong ol, em mi mekim long gutpela bilong yupela insait long nem bilong, Jisas Krais. 11 Em olsem bai Satan i noken giamanim yumi. Na tu, yumi noken lus tingting long ol giaman bilong en. 12 Bikpela i bin opim dua bilong mi long autim gutnius bilong Krais, long biktaun Troas. 13 Tasol, mi no bin painim bel isi insait long Spirit bilong mi, long wanem, mi no lukim brata bilong mi Taitus. Olsem na mi lusim dispela hap na go long Masedonia. 14 Tok tenkyu mas i go long God, husat oltaim i save helpim yumi long win insait long Krais. Mipela tasol i kisim toktok bilong em i olsem samting i gat naispela smel i go long olgeta hap. 15 Em mipela tasol i olsem dispela switpela smel i go long God insait long Krais, tu insait long ol lain husat bai i kisim laip wantaim ol lain bai i lus. 16 Mipela tasol i olsem gutpela smel bilong dai antap long dai. Na gutpela smel bilong laip antap long laip. Na, husat i pulap tru long ol dispela samting? 17 Long wanem, mipela i no olsem ol planti man na meri husat i save bagarapim tok bilong God wantaim moni. Nogat, wantaim klinpela tingting, olsem bilong God, na long ai bilong God mipela i autim tok long nem bilong Krais.