1 1 Mi Pol i raitim dispela pas, na Silvanus na Timoti i stap wantaim mi na mipela i salim dispela pas i go long sios long Tesalonika husait i pas long Papa God na Bikpela Jisas Kraist. Marimari na bel isi i ken i stap wantaim yupela. 2 Oltaim mipela i save givim tenkyu long God long yupela taim mipela i kolim nem bilong yupela long prea. 3 Oltaim mipela i save tingim olsem yupela i mekim wok bilong God wantaim bilip, em Papa bilong mipela, na yupela i mekim wok wantaim pasin bilong laikim, na yupela i holim strongpela tingting long ol samtng bai i kamap bihain long Bikpela bilong yumi Jisas Kraist. 4 God i laikim yupela brata, mipela i save olsem em i makim yupela. 5 Long wanem, gutnius mipela i autim long yupela i no wanpela tok nating, tasol tok i kam wantaim strong bilong Holi Spirit olsem dispela tok em i tru. Long dispela rot yu save olsem mipela wanem kain ol man i stap namel long yupela, bilong mipela i ken helpim yupela. 6 Yupela i bihainim ol pasin mipela i bin bihainim na tu yupela i bihainim tru ol pasin bilong Bikpela. Yupela i kisim tok insait long bikpela hevi wantaim amamas i kam long Holi Spirit. 7 Long dispela rot, yupela i stap gutpela piksa long olgeta manmeri long Masedonia na Akaia husait i bilip. 8 Long yupela tasol tok bilong Bikpela i go aut, na i no long ol Masedonia na Akaia tasol. Nogat, long olgeta hap ol i harim olsem yupela i bilip tru long God na long dispela as mipela i no inap autim wanpela tok. 9 Na ol yet i givim ripot olsem wanem mipela i bin kam long yupela. Na ol i tokaut tu long yupela i bin lusim ol giaman god na i kam bihanim dispela trupela God i gat laip. 10 Na ol ripot tu olsem yupela i wok long weitim Pikinini bilong God long heven, em i bin kirapim em long matmat wanpela taim tasol. Em Jisas husait i mekim mipela i kamap fri long dispela belhat bai i kam.