Lakani 1

1 Neja Jut-ti nove Jems ni maga-a, Ijesu Kristo-ni hoja lo we'a, Neja luhuwa lekeja loka nojowe, Aho tipo Omai li'mo amuhele kago sele noligo, IJesu kristo gijapa olipalative. 2 Omai limi'ni hulu, nasahiri ito muluna jou, likeliku mino napa itive. 3 Neja magane yuhave, neja luhuwa jeko 'Omai limo hoja aleko leli nali namu lonoli-komove'nekesa golona lamanave loko nolo likomove'hoja alevole-iki geleseke-tigiki aliminalo, Omai li mo vewena gamena makokosi nolikimi-naki noli kimive. 4 Neta kumuve gevena mako wogatiku halakiki ni'ave' A'mi navemu goeoko Omai mini hojalowe lite laliki lana'Omai mini gotito otikiki wa'na natave'gele ame manaki, Omai mini nasahiri mulu ini tekago mogona goresa paresa tunu ale ako-heve. Napate, Ijesu mesia ni ikemegesa ameve. 5 Ti'a goha laloko lolikimitove, si'a vogoko'geleko ona'ne, Napalimo Isip gati gevena'a yuha ikelemo heto okave. laoka-naki alika'a gevena ai gakoto gili amemana ikelemo golesa ive. 6 Ito angelo'ge Omai li'mo hoja ini napa'gi epa ini gi ale hula've, Omai li'mo naga alevole naga hije polokago gamena gamena metepu napagu nia naki goti gamena napamu gijapa ni'ave. 7 A'mina lele gi oko Sodom gi Gomora ki ito alegesa numuni napa gilikaloka ukugupe li'mo lina'lo gumusisi mogona gi golotua mogonagi amegetiki lolo iki ni'ave. A'mina neta outo ina vewena toki ito angelo gi toki ave jaha mami'ni oko outo ina. Omai limo ikelemo golesa itina ami na mogona lili'ana gevena sowa miti'na lo tunu. 8 A'mina mini oko ami'na gevena holutiku ni'ana lite ekeja ini ukugupe ale'golesa ni'ave, a'mina gamena mogona golesa lili ana, la'a lana. Omai limo lekesa ale kago a mina mogona lolo nou'ne liki lana, la okago Omai li'mo Ehe loko li'na gako a'mege tama naki okulumaku ka Angelo gini ikemegeka lana. 9 La'okago'angelo ini napa ini angelo Maikol'Sataki la'a liki gaha la'ina. Mose ni gene agupe e'aho alitive liki la'ina. Angelo Maikol Sata'ni la'a loko lamina'neja gako golesa loko gaha gememi lolowe'eja'a napalimo gaha gimitive. 10 Neta mogona'a vigamanaki imene gevena lite muki neta kumu ha'gi ni'lave'Ikeja hela mami'ni iki ni'ave. Ikegesa gili lamana isa'a mago'inene mogona limo ike lemogolesa okaka no'ive. 11 Miluma geleketatune'neta kumuve Keni ni mogona'a ma naleve ito Balam lolo okaka ina ma mini lili nanaki gehani naleve. Kora hili na ma mini iki hili li-ave, Mose ki gaha la'ina vema. 12 Imene vewena gehani gilivave halakeko nagami gulagu nena ma mini, ikowoja hilisa amave, nose napa napa wata ikiki ikogolija jiaka ni'ave. Ikeja limu mami ni iki ni'ave'go-nagami gulagu mina migo lasi limo ale ejaga emaga okaka ina mini'ito jaha gamena alo gihila jesa ami nama mini ni'ave. Ikeja gevena gamena lo-e helena magitana'ito jaha mikaguti asu tanama gita na. 13 Ikeja age nagami hou lina magitana ni'ave'likeja likowoja limo gevena mako ikelemo golesa no'ive. Age nagami limo sivili ale hitanama gitana nagami gilika. Ikeja sonohi okulumatoka ni anama gitana. Omai limo metepu napagu molokago gamena gamena minali'ave 14 Inoku, Ada ni amegesaloka outo ina, holuku ligiyani luwaloka osu igo outo ikago, Ito gako epo,apoka loko lo ikimina, wigalo ''Venapa atina inene angelo gitumagi alolo'ive. 15 Atina muki vewena goti ikimi lolo'ive,vewena aito gili amemanaki mogona golesa lili ana gi ito gako golesa palesa litana'gi goti ikimi lolo'ive.'' 16 A'mina inene gako wauwa liki lana gevena, ikemegeka gi ito mogona golesa a, megetiki ni'ave. Ikeja ukuguli ale'otenaki ito vemako ini loti neta alikaka ni'ave. 17 La,o ninajo,likeja nigive negitave,Ijesu mesia ni,hoja lo,welite goe iki lilikemena gako gili,lo. 18 La'a liki'lilikemena,Omai mini gamena napa loka vemakolite,Omai mini gako gihilamu giya ikiki ikeya ini mogona ini golesa amegeta li'ave. 19 A'mina vewena lite mono gelena vewena ikilimi golesa ikago gaha liki holukuti hou likaka ni'ave. Ikeliku imene mikagu mogona golesa limo wai okoko neve. La'okago Omai mini sikalahu ikeliku minamive. 20 Nigi vene gitave ,Omai mini gako gihila alevole iki ame'geta lo. Ito sikalahu limo numuna lo kaka mogona likele pitive. 21 Likeja Omai mo geleko moloko 'o ni tinalo ame getalo. Ito likeja Ijesu mesia ni nasahiri kumu gijapa ilo,la ikiki minova minova sikalahu alitave. 22 Likeja ve mako'gele ame kaka hula namu miluma gili kitalo. 23 Iki limi vati ilo vewena mako'minova minova loku viki golesa ikatave. Ito lihima vewena mogona lamana ikelepilo'la ikiki ikeli mogona ini golesa lo ame geta milo'ikeli ukugupelo netaki jemilo'o'e. Neta kumuve ikeli golotuwa lihima ini ma minokave 24 Omai limo gijapa olipalative'ale mo ji li nikoma'Ai alevole atunu likelemo vati itive'alevole iki minatave loko'gena tini mina migo likogo liza gu minatave. 25 A'mina Omai makoko limo 'Ijesu mesia ni hoja loti leli oha tigina oko alive . Omai alevole'a napagi neve. Ito aiko venapa lolo oko muki neta tini matu'ito mina'tive.Ti'agi gamena gamena.Vevesoko.